Privacy Policy

Algemene voorwaarden & privacy beleid

Ons website adres is: https://www.360superview.nl.

ALGEMENE VOORWAARDEN
SUPERVIEW B.V.  onderdeel van EMB AV B.V.

INHOUDSOPGAVE
Artikel   1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel   2 – Aanbiedingen / offertes
Artikel   3 – Prijs
Artikel   4 – Betaling
Artikel   5 – Levering
Artikel   6 – Garanties afnemer
Artikel   7 – Aansprakelijkheid 
Artikel   8 – Geïntegreerde content
Artikel   9 – Gebruik iFrame en abonnementen
Artikel 10– Vrijwaring
Artikel 11 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden
Artikel 12 – Retentierecht
Artikel 13 – Ontbinding
Artikel 14 – Industriële en intellectuele eigendom
Artikel 15 – Overdracht
Artikel 16 – Privacy
Artikel 17 – Wijzigingen / aanvullingen
Artikel 18 – Geschillen & toepasselijk recht

 

Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities: 
360 Superview : 360 Superview als onderdeel van EMB AV B.V.  gevestigd aan
Zeestraat 90, 1942 AT te Beverwijk.
Contractspartij: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; 
Afnemer: elke contractspartij die tot 360 Superview in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met 360 Superview gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met 360 Superview een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door 360 Superview gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer. Voor zover afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen afnemer en 360 SUPERVIEW van toepassing verklaard.

3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door 360 Superview en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

5. Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met
360 Superview  van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door 360 Superview niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van 360 Superview, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.

6. De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden.
De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

7. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 360 Superview wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door 360 Superview ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – Aanbiedingen / offertes
1. Alle aanbiedingen/offertes van 360 Superview zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door 360 Superview tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding langs elektronische weg). 360 Superview is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
Indien de afnemer op de website van 360 Superview een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de afnemer op de knop ‘NU BESTELLEN’ drukt of een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief. Op het moment dat de afnemer van 360 Superview een bevestiging per e mail ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.

3. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor 360 Superview nimmer bindend.

Artikel 3 – Prijs
1. Alle door 360 Superview gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door 360 Superview aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzend – , porto – en verpakkingskosten.

3. 360 Superview is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.

4. 360 Superview is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4 – Betaling
1. 360 Superview is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door 360 Superview afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende afnemer.

3. 360 Superview  is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 van deze Leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen.

4. De betalingsconditie bedraagt netto à contant binnen veertien dagen na factuurdatum.

5. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is deze – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- onverminderd de aan 360 Superview verder toekomende rechten.

6. In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door 360 Superview worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

7. In geval van betalingsverzuim is 360 Superview gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.

8. Alle betalingen moeten geschieden op een door 360 Superview aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.

9. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij 360 Superview de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

11. Het doen van betalingen van afnemer aan 360 Superview op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de afnemer.
360 Superview is niet aansprakelijk voor schade van afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcardgegevens door afnemer aan 360 Superview via het Internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer.

12. 360 Superview behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven een aanbetaling van 50 tot 100% te hanteren.

Artikel 5 – Levering
1. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2. Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.

3. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of 360 Superview niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.

4. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan 360 Superview  te worden gemeld.

5. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 6 – Garanties afnemer
1. Afnemer verplicht zich 360 Superview in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.

2. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
a. aan 360 Superview de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
b. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;
c. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00 – 18.00 uur kunnen plaatsvinden;

3. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door 360 Superview vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de afnemer, conform artikel 7.

4. Onverminderd de verplichting tot betaling is afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door 360 Superview ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor productie, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van 360 Superview tegenover afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten, zulks evenwel tot maximaal een bedrag
van € 50.000,-.

2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien 360 Superview door afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden; 

b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Leveringsvoorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
4. 360 Superview is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

5. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van 360 Superview.

6. 360 Superview is nimmer aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan 360 Superview in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.

7. Onverminderd het bovenstaande is 360 SUPERVIEW niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

Artikel 8 – Geïntegreerde content 
1. Content in de 360 presentatie wordt door 360 SUPERVIEW conform opgaaf van de klant of, in overleg naar eigen inzicht geïntegreerd.

2. 360 SUPERVIEW stelt zich niet aansprakelijk voor aangeleverde content waarop rechten van derden kunnen rusten. Afnemer is ten alle tijde verantwoordelijk voor het eigenlijk gebruik hiervan.

3. Het is (of dit nu legaal is of niet) door 360 SUPERVIEW verboden om met gebruikmaking van de diensten informatie aan te bieden of te verspreiden die:

onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;

kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevat of er kennelijk op is gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;

websites die kennelijk valselijk de indruk wekken financiële dienstverleners of bona fide webwinkels van derden te zijn, (“phishing”)

een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden door ongewenste communicatie;

hyperlinks, torrents of verwijzingen bevat met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;

ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.


Artikel 9 – Gebruik iFrame en abonnementen
1. Bij de koop van een 360 SUPERVIEW product verkrijgt afnemer een iFrame, de bijbehorende documentatie (indien aanwezig) voor embedding.

2. Looptijd van het gebruik van het iFrame binnen de abonnementen is voor de duur van
12 maanden vanaf toezending van het definitieve iFrame. Toezending van het iFrame gebeurt per e mail.

3. Abonnementen dienen uiterlijk 1 maand voor afloop schriftelijk (via elektronische weg) te zijn opgezegd. Niet tijdig opgezegde abonnementen worden automatisch verlengd voor de duur van 12 maanden.

Artikel 10 – Vrijwaring
1. Afnemer vrijwaart 360 SUPERVIEW voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door 360 SUPERVIEW of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart afnemer 360 SUPERVIEW, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

2. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico’s.

3. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Artikel 11 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden
1. Indien nakoming zijdens 360 SUPERVIEW of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

2. Onder overmacht van 360 SUPERVIEW wordt in ieder geval verstaan:  de omstandigheid dat 360 SUPERVIEW een prestatie (waaronder een prestatie van afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;  stakingen;  storingen in het verkeer;  overheidsmaatregelen die 360 SUPERVIEW verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;  relletjes, oproer, oorlog;  extreme weersomstandigheden;  brand;  in- , uit- en/of doorvoerverboden.

3. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van 360 SUPERVIEW niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 12 – Retentierecht
360 SUPERVIEW is bevoegd om alle zaken die 360 SUPERVIEW van afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens
360 SUPERVIEW , waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van
360 SUPERVIEW , dan is 360 SUPERVIEW gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

Artikel 13 – Ontbinding
1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
a. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
b. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
c. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
d. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
e. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.

2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij – na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 360 SUPERVIEW op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien 360 SUPERVIEW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. 360 SUPERVIEW behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Industriële en intellectuele eigendom
1. 360 SUPERVIEW garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.

2. Indien niettemin door 360 SUPERVIEW moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door 360 SUPERVIEW geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal 360 SUPERVIEW de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

3. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij 360 SUPERVIEW niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan 360 SUPERVIEW ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

Artikel 15 – Overdracht
Het is afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van
360 SUPERVIEW  te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

Artikel 16 – Privacy
1. 360 SUPERVIEW behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Alle door afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door 360 SUPERVIEW gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van 360 SUPERVIEW noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

3. 360 SUPERVIEW gebruikt cookies op haar website  om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat de bezoeker ermee instemt.

Artikel 17 – Wijzigingen / aanvullingen
1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

Artikel 18 – Geschillen & toepasselijk recht
1. Alle geschillen – waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – welke tussen 360 SUPERVIEW en afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door 360 SUPERVIEW met afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen – behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken – worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van 360 SUPERVIEW.

2. Voor vorderingen van 360 SUPERVIEW is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van afnemer bevoegd.

3. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.

4. Op de door 360 SUPERVIEW met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.